Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Qmatę Eco dostarczymy za darmo!

KURIEREM LUB DO PACZKOMATU InPOST

Regulamin Konkursu: „Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać Qmatę Eco?”

REGULAMIN KONKURSU „Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać Qmatę Eco?”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs:

„Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać zestaw do akupresury Qmata Eco?”

Zestaw do akupresury Qmata Eco składa się z poduszki do akupresury, maty do akupresury i torby.

(zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WARUNKI UCZESTNICTWA, ZADANIE KONKURSOWE

§ 1 Definicje:

1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać zestaw do akupresury Qmatę Eco?” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.

 • Zestaw do akupresury Qmata Eco składa się z poduszki do akupresury, maty do akupresury oraz torby.

2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizator – organizatorem Konkursu jest IQDX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Kalinowej 6/11, kod pocztowy 43-600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000847260, o numerze NIP: 632 20 25 919, REGON: 386366420, o kapitale zakładowym 120 000,00 PLN.

4. Fundator – fundatorem nagród konkursowych jest IQDX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Kalinowej 6/11, kod pocztowy 43-600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Re-jonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000847260, o numerze NIP: 632 20 25 919, REGON: 386366420, o kapitale zakładowym 120 000,00 PLN.

5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która jest Fanem Profilów Qmata Eco: https://www.facebook.com/qmata.official oraz http://www.instagram.com/ i przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.comhttp://www.instagram.com

6. Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody głównej.

7. Nagrody konkursowe:

Nagrody główne (10 nagród dla 10 Laureatów):

 • 10 x zestaw do akupresury Qmata Eco, składający się z: maty do akupresury, poduszki do akupresury oraz torby

Jeden zestaw do akupresury Qmata Eco dla jednego Laureata

Nagrody uzupełniające (łącznie 30 nagród dla 30 laureatów):

Voucher łączy się z aktualną promocją

Laureaci mogą otrzymać tylko jedną z nagród. Nagrody nie dublują się. Vouchery się nie łączą.

8. Profil Qmata Eco – oficjalny fanpage marki Qmata Eco, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami: https://www.facebook.com/qmata.officialhttps://www.instagram.com/qmata.official/

Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.

9. Fan – osoba fizyczna, która polubi Profil Qmata Eco na portalu społecznościowym Facebook i Instagram

10. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu http://www.facebook.com i http://www.instagram.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.

11. Podstrona konkursowa – https://qmata.pl/blog/

12. Zgłoszenie konkursowe – Każdy z fanów profilu Qmata Eco ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego.

Dokonuje go poprzez:

 • Dodanie komentarza z odpowiedzią na „Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać zestaw do akupresury Qmata Eco?” pod Postem Konkursowym
 • Warunkiem dodatkowym jest zamieszczenie w komentarzu następujących hasztagów: #qmata oraz #qmtaeco,

Zadanie Konkursowe:

Odpowiedz w komentarzu pod Postem Konkursowym na pytanie:

Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać Qmatę Eco?
W komentarzu dodaj hasztagi: #qmata #qmataeco

Aby dowiedzieć się więcej o Qmacie Eco wejdź na https://qmata.pl/jak-to-dziala/

§ 2 Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja marki Qmata Eco

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu na Profilu Qmata Eco pod adresami:
https://www.facebook.com/qmata.official/ i  https://www.instagram.com/qmata.official/ oraz strony https://qmata.pl/blog/

3. Konkurs trwa od godziny 12:00 dnia 07.11.2021 roku do godziny 23:59 dnia 20.11.2021 roku.

4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 25.11.2021 r.

§ 4 Udział w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Profilu Qmata Eco oraz na stronie: https://qmata.pl/blog/

Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Qmata Eco w celach marketingowych przesłanych przez siebie  materiałów.

3. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

5. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.

6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Qmata Eco swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu http://Facebook.com. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w związku z odbiorem nagrody oraz jej realizacją. W tym na wykorzystanie materiałów foto i video z realizacji nagrody na profilach Qmata Eco i stronie https://www.qmata.pl

§ 5 Przebieg konkursu

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.

2. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez:

 • Umieszczenie na Profilu Organizatora na Facebook-u oraz Instagramie zadania w formie komentarza pod Postem Konkursowym

3. Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź na pytanie „Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać Qmatę Eco?”

Odpowiedz w komentarzu pod Postem Konkursowym na pytanie:

Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wysłać Qmatę Eco?
W komentarzu dodaj hasztagi: #qmata #qmataeco

Aby dowiedzieć się więcej o Qmacie Eco wejdź na https://qmata.pl/jak-to-dziala/

4. Każdy uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.

5. Za zwycięzców/ laureatów konkursu uznaje się łącznie 40 osób (10 nagród głównych oraz 30 uzupełniających), które według jury, składającego się z pracowników Działu Marketingu IQDX Sp. z o.o., najbardziej kreatywnie odpowie na zadane pytanie konkursowe.

6. Jury będzie wg własnego uznania stopniować kreatywność odpowiedzi i na tej podstawie przyznawać odpowiednio nagrody główne i uzupełniające.

7. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.

8. Zadanie Konkursowe- czyli komentarz pod Postem Konkursowym nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 6 NAGRODY

I. Wyłonienie zwycięzców

1. Organizator konkursu powołuje jury, które wyłoni 40 zwycięzców/ laureatów konkursu.
2. W konkursie zostaną wydane:

Nagrody główne tj. 10 nagród dla 10 Laureatów:

 • 10 x zestaw do akupresury Qmata Eco, składający się z: maty do akupresury, poduszki do akupresury oraz torby

Jeden zestaw do akupresury Qmata Eco dla jednego Laureata.

Nagrody uzupełniające tj. łącznie 30 nagród dla 30 laureatów:

Voucher łączy się z aktualną promocją

Laureaci mogą otrzymać tylko jedną z nagród. Nagrody nie dublują się.

II. Zasady realizacji nagrody głównej:

1. Po wyłonieniu Zwycięzców/ Laureatów 10 nagród głównych, Organizator najpóźniej do dnia 25.11.2021r. na swoich profilach https://www.facebook.com/qmata.official/ i  https://www.instagram.com/qmata.official/ zamieści post z listą Zwycięzców/ Laureatów

2. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami/ Laureatami poprzez komunikator Messenger najpóźniej w ciągu 24 godzin od opublikowania posta z listą Zwycięzców/ Laureatów

3. Laureat/ Zwycięzca przekaże Organizatorowi w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości poprzez komunikator Messenger:

 • Dane osobowe wskazane § 9 pkt. 16
 • kolor wybranego przez siebie zestawu

4. Organizator na swój koszt prześle Zwycięzcy/ Laureatowi nagrodę główną w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania niezbędnych dla realizacji nagrody danych.

5. Laureat po otrzymaniu nagrody głównej zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi na adres e-mail: info@qmata.pl swojego zdjęcia z odebraną nagrodą i tym samym wyraża zgodę na publikację przesłanego zdjęcia na profilach

https://www.facebook.com/qmata.official/ i https://www.instagram.com/qmata.official/ oraz na stronie https://www.qmata.pl

6. Laureat zobowiązuje się do korzystania z nagrody głównej, zgodnie z jej celami.

7. Laureat zapoznał się z przeciwskazaniami do stosowania zestawu do akupresury Qmata Eco zawartymi na stronie: https://qmata.pl/blog/przeciwwskazania/ zaakceptował je i nie będzie stosował zestawu do akupresury Qmata Eco jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwskazania.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie zestawu do akupresury Qmata Eco niezgod-nie z jego przeznaczeniem.

III. Zasady realizacji nagród uzupełniających:

1. Po wyłonieniu Zwycięzców/ Laureatów 30 nagród uzupełniających (10 x voucher 200,00 zł oraz 20 x voucher 100,00 zł), Organizator skontaktuje się z nimi poprzez komunikator Messenger

2. Voucher zostanie przekazany poprzez jednorazowy i indywidualnie wygenerowany kod rabatowy

3. Zwycięzca/ Laureat ma 24 godziny od momentu otrzymania kodu na jego realizację. W przypadku przekroczenia tego czasu kod zostanie zdeaktywowany.

4. Jeżeli Zwycięzca/ Laureat nie zrealizuje nagrody w postaci vouchera przekazanego poprzez kod rabatowy w czasie 24 godzin od momentu przekazania- nagroda przepada.

§ 7 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu, czyli wyłonienie Laureatów i przyznanie nagrody głównej oraz nagród uzupełniających nastąpi na Profilu Qmata Eco profilach https://www.facebook.com/qmata.official/ i  https://www.instagram.com/qmata.official/ najpóźniej w dniu 25.11.2021 r.

2. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatowi drogą elektroniczną za pomocą postu oraz wiadomości przekazanej poprzez aplikację Messenger

3. Laureat zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników konkursu danych do wysyłki Nagród. W przeciwnym wypadku, Nagroda przechodzi na zgłoszenie kolejne wg rankingu.

4. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata lub Nagrodzonych na to miejsce.

5. Wydanie Nagród Laureatowi w Konkursie nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego potwierdza posiadanie pełnych praw
do przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.

2. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zadania Konkursowego przez IQDX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Kalinowej 6/11, kod pocztowy 43-600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000847260, o numerze NIP: 632 20 25 919, REGON: 386366420, o kapitale zakładowym 120 000,00 PLN.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego roz-porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 • przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania nagród, a także publikacji wyników Konkurs na profilach https://www.facebook.com/qmata.official/ i  https://www.instagram.com/qmata.official/ Organizatora prowadzonych w mediach społecznościowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
 • realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją konkursu, np. rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • przetwarzania, utrwalenia wizerunku Laureata i Nagrodzonych w Konkursie w formie fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – “zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom i Nagrodzonym w Konkursie) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika w Zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
w rozumieniu art. 22 RODO.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w ust. 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas organizacji Konkursu,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
 • czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

7. Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora, mają prawo:

 • złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
 • złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 •  podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze),
 • innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
z inspektorem ochrony danych Organizatora za pośrednictwem adresu
e-mail: kontakt@iqdx.pl

10. Administratorem danych osobowych jest IQDX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Kalinowej 6/11, kod pocztowy 43-600, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000847260, o numerze NIP: 632 20 25 919, REGON: 386366420, o kapitale zakładowym 120 000,00 PLN.

11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:, adres e-mail: kontakt@iqdx.pl

13. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

 • celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
 • w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;
 • w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;
 • w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarza-nie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

14. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.

15. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

 • sprostowania danych,
 •  usunięcia danych,
 •  ograniczenia przetwarzania danych,
 •  przenoszenia danych,
 •  wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

16. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 • numer telefonu.

17. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
o wynikach konkursu.

19. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

20. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

21. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

22. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Kon-kursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

II. Kontakt

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: kontakt@iqdx.pl

#mata do akupresury #poduszka do akupresury #zestaw do akupresury #qmata #qmata eco #zestaw do akupresury #akupresura #masaż akupresurowy #ból #migrena #pms #stres #energia #rehabilitacja #regeneracja #powrót do zdrowia #zdrowie


Qmata Eco to zestaw do akupresury składający się z maty do akupresury, poduszki do akupresury oraz torby do akupresury. Mata do akupresury, poduszka do akupresury oraz torba zostały wykonane z największą precyzją z hipoalergicznych, ekologicznych surowców. Obecnie na rynku można znaleźć mnóstwo mat do akupresury? Którą matę do akupresury wybrać? Zwróć uwagę na to kto jest producentem maty do akupresury, która Cię interesuje. Nie rekomendujemy mat do akupresury pochodzących z popularnych aukcji internetowych. Dodatkowo jeżeli sprzedawca nie jest producentem, nie posiada strony internetowej, sprzedaje wiele produktów np. maty do akupresury i np. sprzęt RTV, AGD powinno to wzbudzić Twoją ostrożność. Najpewniej taka mata do akupresury pochodzi bezpośrednio z azjatyckich serwisów aukcyjnych i została po prostu importowana, zazwyczaj surowce, które zostały zastosowane w takich matach do akupresury są najgorszej jakości, środkiem transportu zazwyczaj jest droga morska, często takie maty do akupresury trafiają do sprzedawcy wilgotne, nierzadko zapleśniałe, Z kolei sprzedawca zazwyczaj nie ma podstawowej wiedzy o matach do akupresury, a opisy zawarte na aukcji zazwyczaj są “pożyczone” podobnie jak i zdjęcia. Czy cena maty do akupresury powinna być jedynym wyznacznikiem? Stanowczo nie! Pamiętaj, że mata do akupresury to jest produkt, który będzie miał bezpośredni kontakt z Twoją skórą. Czy chcesz zaryzykować problemy skórne w zamian za pozorną oszczędność? Kupując matę do akupresury zawróć uwagę na to czy sprzedający jest producentem czy importerem. Zwróć również uwagę czy sprzedający matę do akupresury posiada profesjonalną stronę internetową, zdjęcia produktów i opisy. Jeżeli kupisz matę do akupresury z aukcji zazwyczaj tracisz możliwość reklamacji, kontaktu i serwisu. Mata do akupresury jest produktem osobistym. Nie udostępniaj maty do akupresury osobą trzecim, wyjątkiem może być tutaj domownik, z którym mieszkasz i znasz. Mata do akupresury wbrew informacją, które możesz znaleźć na różnych stronach internetowych nie ma właściwości stricte leczniczych. Natomiast mata do akupresury jest świetnym uzupełnieniem fizjoterapii oraz farmakologii. Mata do akupresury może pomóc znaczenie zredukować ból różnego pochodzenia. Regularne stosowanie sesji masażu przy użyciu maty do akupresury to doskonała profilaktyka. Mata do akupresury świetnie wpływa na regenerację po ciężkich treningach. Dla kogo jest przeznaczona mata do akupresury? Dla każdego o ile nie ma przeciwskazań, o których możesz przeczytać na naszym blogu. Dzieci powinny korzystać z maty do akupresury tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoprawnego opiekuna i zgodnie z przeznaczeniem maty do akupresury. Matę do akupresury należy przechowywać w zaciemnionym, suchym miejscu, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Mata do akupresury powinna być przechowywana w pozycji leżącej. Nie siadaj na macie do akupresury w odzieży o grubym splocie np. jeansach, nie stawaj na macie do akupresury w butach. Nie stawiaj na macie do akupresury ciężkich i twardych przedmiotów. Nie przechowuj maty do akupresury w miejscach nasłonecznionych. Czy mata do akupresury działa? Tak! Więcej informacji o właściwościach prozdrowotnych maty do akupresury znajdziesz na naszej stronie. Ile leżeć na macie do akupresury? To pytanie często się pojawia. Nie ma limitów czasowych dotyczących leżenia na macie do akupresury. My rekomendujemy 25 minut masażu dziennie na daną część ciała. Jak leżeć na macie do akupresury? Te informację znajdziesz na naszej stronie.
Do góry